Regulations

Această manifestare ştiinţifică este organizată pentru a oferi o bună oportunitate doctoranzilor şi tinerilor doctori în Medicină şi Farmacie să își prezinte realizările științifice.

Lucrările prezentate în cadrul acestei manifestări vor fi publicate în rezumat în revista Acta Medica Marisiensis ISSN  2247-6113 (cotată BDI). Această manifestare științifică este organizată doar cu posibilitatea prezentării orale a comunicărilor științifice, fără secțiuni de postere.

Limbile oficiale ale manifestării științifice sunt limba Română și limba Engleză, dar prezentările/slide-urile respectiv rezumatele lucrărilor trebuiesc concepute și scrise integral doar în limba Engleză.

Lucrările care corespund cerinţelor, atât formal cât şi ştiinţific, vor putea fi publicate in extenso, doar după revizuirea lor de către referenții revistei Acta Medica Marisiensis.

Cerințe formale pentru rezumate:

- limba: Engleză
- lungime: 100-300 cuvinte
- număr de autori: maximum 7
- structură: introducere cu obiective, materiale și metode, rezultate, concluzii
- termeni cheie: 3-5 cuvinte

Cerințe formale pentru articole in extenso transmise și înregistrate on-line:

Acta Medica Marisiensis - on-line submissions site

Manifestarea este creditată de Colegiul Medicilor / Medicilor Dentisti / Farmacistilor. Certificatele de participare vor fi emise doar in cazul plății taxei de participare și a prezentării efective a lucrării autorului/coautorului.

Principii de Bază și Reguli

1. Orice student-doctorand sau bursier post-doctorat din domeniul Medicină, Medicină Dentară sau Farmacie, poate participa la această manifestare științifică;

2. Un participant se poate înscrie cu maximum 2 lucrări la această manifestare, ca autor principal (primul autor, ultimul autor sau autorul de corespondență);

3. Se încurajează participarea cu lucrări și studii experimentale, cele teoretice fiind respinse de către comitetul științific al manifestării;

4. Lucrările înscrise la această manifestare trebuie să aibă caracter original, să nu fi fost prezentate sau publicate anterior.

5. Abordarea subiectelor lucrărilor înregistrate trebuie să fie logică, să respecte și să se supună conceptelor și principiilor științifice de bază.

6. Studiile experimentale efectuate să aibă avizul formal al comisiilor de etică a cercetării, atunci când este cazul.

7. Este puternic descurajată orice formă de reproducere, copiere sau autocopiere a unor rezultate prezentate sau publicate anterior.

8. Prezentarea sau publicarea rezultatelor științifice nu trebuie să contravină reglementărilor sau clauzelor contractuale în baza cărora s-a finanțat desfășurarea studiilor experimentale.

9. Autorul principal trebuie sa dețină consimțământul fiecărui coautor al lucrării pentru prezentarea și publicarea datelor și a rezultatelor experimentale obținute în cadrul studiilor.

10. Verificarea corectitudinii gramaticale și de stil a textului în limba Engleză trebuie să fie făcută de un specialist/translator sau o persoană nativă, deoarece această verificare făcută automat/digital nu este satisfăcătoare și nici acceptabilă în vederea publicării.

This organized scientific event offers a good opportunity to the PhD students and young doctors from Medicine and Pharmacy field to present their scientific achievements and results.

The papers presented within the scientific event will be published as abstracts in Acta Medica Marisiensis journal ISSN  2247-6113 (BDI indexed). This scientific event is organized with the possibility only for oral presentation of the scientific communications, without poster sections.

Official languages of the scientific event are Romanian and English language, but the presentations/slides respectively the papers abstracts must be designed and fully written only in English. 

The papers that will correspond to the requirements, formally and scientifically, may be published, only after reviewing them by the reviewers of Acta Medica Marisiensis.

Formal requirements for abstracts:

- language: English
- length: 100-300 words
- number of authors: maximum 7
- structure: introduction with objectives, materials & methods, results, conclusions
- keywords: 3-5 words

Formal requirements for full articles on-line submission:

Acta Medica Marisiensis - on-line submissions site

The event is credited by the Romanian College of Physicians/Dentists/Pharmacists. The participation certificates will be issued only if the participation fee is paid, and the participant effectively participated and presented the scientific communication.

Basic Principles and Rules

1. Any PhD student or any Post-Doc fellow from Medicine, Dentistry or Pharmacy field may participate to this scientific event.

2. One participant may register and upload as main author (first author, last author or correspondence author) maximum 2 papers to this scientific event.

3. The participation with experimental studies is encouraged, but the theoratical papers will be rejected by the Scientific Committee of this event.

4. The registered papers to this event must comply the originality character, never been published or presented previously.

5. The approach for the subjects of the registered papers has to be logical and to respect and obey the basic scientifical concepts and principles.

6. The performed experimental studies must have obtained the formal agreement from the Ethics of Science Councils, where is appliable.

7. It is strongly discouraged any form of reproduction, copy or self-copy of any previously presented or published results.

8. The presentation or publication of the scientific results must not violate any terms of funding agreement or contract arrangement that have financed the performing of the experimental studies.

9. Main author should obtain formal consent from all the rest authors of the paper for presentation and publication of the obtained experimental data and results within the performed studies.

10. Style, spelling and grammar check of the English text should be performed by a specialist/translator or a native person, because this check performed automatically/digitally is not enough or satisfactory, neither acceptable for publication.